{{ row.name }} {{ row.name }} ({{ row.fileSizeDisplay }})